Miksi työyhteisösovittelussa tarvitaan lisäksi johdon työnohjausta?

23.06.2022

Tuula Kaitsaari (2022) toteaa tuoreessa väitöstutkimuksessaan, että työyhteisösovittelun onnis-tuminen edellyttää yhteisössä yhteistä ymmärrystä, mutta myös esihenkilön tukea. Kaitsaari on tutkinut kuuttatoista yliopistoissa käytyä työyhteisösovittelutapausta, sovitteluprosessin vaiheita ja niiden toimivuutta sekä muutos- ja työhyvinvointikokemuksia. Aineisto koostui sovitteludoku-menteista, sovitteluun osallistuneiden kyselyistä ja syventävistä teemahaastatteluista sekä sovit-telijoiden ryhmähaastatteluista.
Tutkimuksessaan Kaitsaari havaitsi, että työyhteisösovitteluprosessin rakenteelliset tekijät ja so-vittelijoiden toiminta edistivät kyllä konfliktinratkaisua, mutta prosessin jälkeisen muutostyösken-telyn puutteellisuus esti joissain tapauksissa lopullisen onnistumisen.
Kun työyhteisössä on sovitteluprosessiin liittyen käsitelty asioita ja sovittu yhdessä jatkotoimenpi-teistä, niin toimeenpanossa korostuu johtaminen. Esihenkilö työnantajan edustajana osaltaan vas-taa siitä, että toimeenpanovaiheessa henkilöstöllä on mahdollisimman hyvät onnistumisen edelly-tykset ja yhdessä saadaan aikaiseksi juuri sitä mitä tavoitellaankin.

Mutta onko näissä tilanteissa johtajalla ja esihenkilöillä omaa tukea?

Niin työyhteisösovitteluissa kuin muissakin erityistilanteissa on tärkeää, että johtajilla on kyky edistää haluttuja muutoksia ja saavuttaa tuloksia yhdessä johdettaviensa kanssa. Tällaisia tilan-teita voivat olla esimerkiksi vaativan muutoksen johtaminen, työyhteisön vuorovaikutus- ja yhteis-työongelmat sekä hankalat henkilöstöhallinnolliset asiat. Tällöin johdon työnohjaus voi olla varsin arvokas tuki. Johdon työnohjaaja pystyy auttaman asioiden jäsentelyssä, tunteiden käsittelyssä ja kuormituksen hallinnassa sekä myös halutun tulevaisuuden saavuttamisessa.

Asioiden käsittely työnohjauksessa tarkoittaa ajatusten ja näkemysten kriittistäkin tarkastelua, mutta aina myös vahvuuksien ja onnistumisten huomioimista, erityisesti oppimismielessä. Ja kos-ka johdon työnohjauksessa on kyse oppimisesta, tulisi vastuuhenkilöillä olla mahdollisuus säännöl-lisesti johdon työnohjaajan kanssa pysähtyä asioiden äärelle ja tarkastella niin omaa toimintaa kuin työympäristöä sekä siihen liittyviä ilmiöitä ja vuorovaikutussuhteita.
Mitä vaativampi työ, niin sitä tärkeämpää olisi huolehtia siitä, että johtamistyölle on saatavilla johtamistyön erityispiirteitä ymmärtävä työnohjaaja. Voidakseen auttaa muita onnistumaan, tulee johtajan huolehtia myös omasta oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan.

Markku Tilli
Johdon työnohjaaja, työyhteisösovittelija & organisaatiokonsultti
www.markkutilli.fi